اقدامات پزشکی لازم در درمان دررفتگی و رگ به رگ شدن