با استفاده از فویل آلومینیوم دردهایتان را از بین ببرید