تفاوت زنان ومردان ، تشریفات ، حرف شنوی ، تساوی طلب ، واکنش های هیجانی
  • تفاوت های جنسیتی

    رفتارهای ذهنی و فکری زنان و مردان در پاره ای از صفت های اصلی به صورت ذاتی، با هم فرق داشته و تحت تاثیر جن ...

    رفتارهای ذهنی و فکری زنان و مردان در پاره ای از صفت های اصلی به صورت ذاتی، با هم فرق داشته و تحت تاثیر جنسیت، به گونه ای متفاوت از یکدیگر، عمل می کنند. بخشی از تفاوت های مردان و زنان را به صورت زیر می ...

    ادامه مطلب