اثرات درمانی پیاز وعدس وتوت فرنگی در درمان بیماری ها