استفاده از کفش های پاشنه بلند در بروز کمر درد و زانو درد موثر است