افت قدرت شنوایی و افزایش فشارخون از عوارض جانبی مصرف ایبو پروفن