اقدامات کمکی در درمان این بیماری شامل چه مواردی می شود؟
  • شپش سر چگونه درمان می شود؟

    شپش ها حشرات ریزی هستند که روی سر را به عنوان مسکن خود انتخاب می کنند و سبب خارش و قرمز شدن پوسته سر می ش ...

    شپش ها حشرات ریزی هستند که روی سر را به عنوان مسکن خود انتخاب می کنند و سبب خارش و قرمز شدن پوسته سر می شوند این بیماری بیشتر در بین بچه ها  دیده می شود اگر می خواهید با این حشره ریز و راه های پیشگیری ...

    ادامه مطلب