بالون معده چیست؟
  • کاهش وزن با گذاشتن بالون معده

    یکی از روشهای مورد استفاده برای درمان چاقی استفاده از بالون معده می باشداین روش به صورت سرپایی انجام می ش ...

    یکی از روشهای مورد استفاده برای درمان چاقی استفاده از بالون معده می باشداین روش به صورت سرپایی انجام می شود.در روش بالون معده، با گذاشتن بالون در معده حدود نیم تا دو سوم از معده پر می شود و مقدار غذای ...

    ادامه مطلب