با داشتن این مشخصات شما از سلامت جسمانی برخوردارید