با پیاده روی گرایش به شیرینی خوردن و اضافه وزن را کاهش دهید