ترومبوز چیست ونقش آن در درد پشت زانو
  • چرا پشت زانویم درد می کند؟

    تمام وزن بدن در هنگام حرکت بر عهده مفصلی به نام زانو است. زانو لولای بدن محسوب می شود .احساس درد خفیف یا ...

    تمام وزن بدن در هنگام حرکت بر عهده مفصلی به نام زانو است. زانو لولای بدن محسوب می شود .احساس درد خفیف یا دردهای مقطعی در پشت زانو گاها طبیعی بوده  اما اگر این درد های مقطعی تبدیل به درد  شدید و مداومی ...

    ادامه مطلب