حوش اندام شدن
  • با نرمش های زیر خوش اندام شوید

    حرکت شماره یک بدین منظور سرپا بایستید و پاها را کنار هم قرار دهید و دست ها را به حالت ضربدری روبه روی سین ...

    حرکت شماره یک بدین منظور سرپا بایستید و پاها را کنار هم قرار دهید و دست ها را به حالت ضربدری روبه روی سینه قرار دهید. زانوها را خم کنید طوری که ران ها با زمین موازی شوند.یک قدم به راست بردارید و زانوه ...

    ادامه مطلب