برچسب: درد پاشنه

۰

از خار پاشنه چه می دانید؟

  خار پاشنه چیست؟ به زایده ای استخوانی که در استخوان پاشنه پا پدید می آید خار پاشنه می گویند .استخوان پاشنه بزرگترین استخوان مچ پا می باشد این زایده استخوانی در پاشنه پا سبب  دردناک شدن...