راه تشخیص خار پاشنه چیست؟
  • از خار پاشنه چه می دانید؟

      خار پاشنه چیست؟ به زایده ای استخوانی که در استخوان پاشنه پا پدید می آید خار پاشنه می گویند .استخوا ...

      خار پاشنه چیست؟ به زایده ای استخوانی که در استخوان پاشنه پا پدید می آید خار پاشنه می گویند .استخوان پاشنه بزرگترین استخوان مچ پا می باشد این زایده استخوانی در پاشنه پا سبب  دردناک شدن کف پا شده ...

    ادامه مطلب