ز مصرف موادی که حاوی مواد افزودنی و نگهدارنده ها هستند بپرهیزید