برچسب: شناخت طبع چهار گانه

Understanding-the-nature-of-the-Quartet1 0

شناخت طبع چهار گانه

شناخت طبع چهار گانه هر شخصی به طور سرشتی دارای طبعی خاص میباشد با شناخت طبع میتوان از سلامت بهتری برخوردار بود و به حد اعتدال رسید شناسایی ویژگی ها و خصوصیات بدنی و...