شناخت طبع چهار گانه
  • شناخت طبع چهار گانه

    شناخت طبع چهار گانه هر شخصی به طور سرشتی دارای طبعی خاص میباشد با شناخت طبع میتوان از سلامت بهتری برخوردا ...

    شناخت طبع چهار گانه هر شخصی به طور سرشتی دارای طبعی خاص میباشد با شناخت طبع میتوان از سلامت بهتری برخوردار بود و به حد اعتدال رسید شناسایی ویژگی ها و خصوصیات بدنی و پرداختن به آنها نقش بزرگی در عملکرد ...

    ادامه مطلب