علت صدا دادن مفاصل چیست؟
  • چرا گاهی مفاصلمان صدا می دهد؟

    چرا مفاصلمان صدا می دهد؟ گاهی  در حین راه رفتن، یا بعد از نشستن طولانی و یا  هنگام انجام فعالیتی صداهایی ...

    چرا مفاصلمان صدا می دهد؟ گاهی  در حین راه رفتن، یا بعد از نشستن طولانی و یا  هنگام انجام فعالیتی صداهایی شبیه تقه ، خرت خرت و یا شبیه به ساییده شدن دو چیز روی هم از مفاصلمان می شنویم  معمولا شنیدن  صد ...

    ادامه مطلب