مصارف دانه به
  • در مورد خواص به چه می دانید؟

    با فرا رسیدن فصل پاییز میوه به نیز کم کم رسیده  و آماده برداشت می شود .این میوه خوشبو و معطر گوشت خشک و ک ...

    با فرا رسیدن فصل پاییز میوه به نیز کم کم رسیده  و آماده برداشت می شود .این میوه خوشبو و معطر گوشت خشک و کرکی با  طعمی ترش و تقریبا گس دارد .این میوه به رنگ زرد و به شکل گرد بوده و خواص بسیار زیادی دار ...

    ادامه مطلب