مصرف چه موادی سبب کاهش اثر دارویی درمان تیروئید کم کار می شود؟