مواد معدنی و اسید های چرب امگا 3 از استخوان هایتان محافظت می کنند