نقش ورزش و داروها و تغذیه در درمان روده تحریک پذیر چیست؟