ورزش کردن و استفاده از غذاهای سالم در تقویت سیستم ایمنی مفید است