امروز:02/10/2022

چه زمانی برای کشیدن بخیه ها و خارج کردن پانسمان به پزشکمان مراجعه کنیم؟