کاندید های مناسب برای انجام ماموگرافی
  • از ماموگرافی چه می دانید؟

    ماموگرافی چیست؟ یکی از روش‌های تشخیصی سرطان سینه در زنان  ماموگرافی می باشد . ماموگرافی یک  رادیوگرافی سا ...

    ماموگرافی چیست؟ یکی از روش‌های تشخیصی سرطان سینه در زنان  ماموگرافی می باشد . ماموگرافی یک  رادیوگرافی ساده از پستان و وسیله ای  جهت کشف زودرس سرطان  پستان است.   زنان چهل ساله و بیشتر  هر دو سال یکبا ...

    ادامه مطلب