کفش های پاشنه بلند ماهیچه های پاهایتان را کوتاه می کند