آهن وبیوتین وامگا3 وپروتئین مواد موثر در زیبایی موها