ترس ،رقابت ،همسر ،زشت شدن وچاقی ،نفع زنان ،توجه بیشتر به خود