خشونت ،کودکان،عدالت ذاتی ،ناخوشایند ،جسم وروان ،خشن
  • خشونت (Violence)

    امروزه کودکان تصاویر خشن زیادی می بینند وبه وسیله نشریات خبری وروزنامه ها از وقایع خشونت بار آگاه می شوند ...

    امروزه کودکان تصاویر خشن زیادی می بینند وبه وسیله نشریات خبری وروزنامه ها از وقایع خشونت بار آگاه می شوند ،بنابراین ممکن است پرسش ها وواکنش آن ها درباره خشونت درهم وبرهم وآشفته باشد . حفاظت از کودکان ...

    ادامه مطلب