درد ناشی از گرفتگی و رگ به رگ شدن را چگونه کاهش دهیم؟