برچسب: -در برابر اصرار های فرزندتان قوی باشید

0

چه زمانی با کودکمان قهر کنیم؟

اگر کودک شما کار اشتباهی انجام داده است به جای تنبیه بدنی و یا فریاد کشیدن بر سرش چند ساعتی سکوت کنید البته انجام این عمل کمی دشوار است اما با تمرین زیاد می...