برچسب: در مورد احساسات چه می دانید؟

۰

در مورد واژه احساسات چه می دانید؟

از حالات  روانی مانند، خشم، تنفر، شادی، عشق، اندوه، آرزو، ترس ،حسادت ،غافلگیری ،شرم و غرور … به عنوان احساسات نام برده می شود  . احساسات نشانه  وضعیت روانی فرد می باشد.  بیان احساسات  سبب ارتباط انسان ها با...