برچسب: دعا ،خدا،ارامش ،آشفتگی ذهنی ،اعتماد وایمان ،باورقلبی