برچسب: راهکارهای چاق کردن صورت

۰

چگونه صورتمان را چاق کنیم؟

روشهایی برای گونه گذاری در منزل 1-باد کردن لپ ها نفس عمیقی بکشید و لب‌ها را محکم روی هم بگذارید تا هوا از دهان خارج نشود. هوا را به داخل یکی از لُپ‌ها سپس...