رعایت نکات زیر هنگام قصه گویی در توجه کودکتان به شما و قصه موثر است