برچسب: روان آسوده با رعایت دستورات زیر

۰

نکات کاربردی در زندگی

1- متواضع و فروتن باش. 2- در زندگی برنامه ریزی داشته باش وبی هدف نباش . 3- از عبارت«متشکرم»زیاد استفاده کن. 4- بدان در چه وقت باید سکوت کنی. 5- احمقانه رفتار مکن. 6- برای هر مناسبت...