برچسب: زورگویی ،الگوی رفتاری ،نشانه ها،باور اساسی ،افراد قابل اعتماد