امروز:05/10/2022

زورگویی ،الگوی رفتاری ،نشانه ها،باور اساسی ،افراد قابل اعتماد