سردرد های مداوم و احساس گرسنگی از نشانه های کمبود آب در بدن هستند