برچسب: سلامتی مفاصل با رعایت دستورات زیر

۰

در حفظ لولای بدن کوشا باشید

محل اتصال دو استخوان مفصل نامیده می شود وبا ساختار خاص خود انکان خم وراست کردن زانوها را فراهم می کند.بافت نرم مفاصل وغضروف ومایع مخصوص سینویوم لایه ای تشکیل می دهند که از...