امروز:06/07/2022

شل کردن عضلات سبب کاهش درد آمپول می شود