عدم تحرک و مصرف تنقلات غیر مغذی در بروز چاقی موثر است