فشار خون نرمال کودکان
  • فشار خون نرمال چقدر است؟

      فشارخون به فشار و نیروی واردشده بر دیواره سرخرگ ها گفته می شود.نام دیگر آن که گاها از آن استفاده م ...

      فشارخون به فشار و نیروی واردشده بر دیواره سرخرگ ها گفته می شود.نام دیگر آن که گاها از آن استفاده می شود پرفشاری خون است.فشارخون فشاری است که در اثر منقبض شدن عضله قلب به دیواره رگ ها وارد می شو ...

    ادامه مطلب