لاپاروسکوپی در تشخیص بیماری های زنان و دستگاه گوارش کار آمد است