برچسب: لکنت زبان چیست؟

۰

درباره لکنت زبان چه می دانید؟

لکنت زبان چیست؟ یکی از اختلالات تکلمی لکنت زبان می باشد  .به  بیان ناقص کلمات  لکنت زبان می گویند در لکنت زبان  فرد کلمات را بصورت کش دار، همراه با مکث بیان می کند و معمولا...