مام ،استفاده از مام ،مام خوشبو کننده مفید یا مضر ،موارد مصرف مام