برچسب: ماندگاری پروتز ها چقدر است؟

گونه گذاری با پروتز ۰

استفاده از پروتز ها چه عوارضی دارد؟

اخیرا  عمل های زیبایی و پروتز شیوع زیادی یافته است .  از پروتزها در نواحی مختلف بدن علی الخصوص صورت استفاده می شود  افرادی  که قصد انجام گذاشتن پروتز دارند باید از  شیوه انجام این کار و عوارض...