مولتی ویتامین مینرال را در رژیم کاهش وزن فراموش نکنید