نحوه گذاشتن چال بر روی گونه ها به چه صورت می باشد؟