نوشیدن چای سبز در درمان آفتاب سوختگی پوست موثر است