وجود جوش در قسمت بالایی پیشانی کارکرد نادرست مثانه