چپ دست ،چپ دست و خصوصیات متفاوت ،چپ دستی وحس استقلال طلبی ،چپ دستی وطول عمربیشتر