چپ دست ،چپ دست و خصوصیات متفاوت ،چپ دستی وحس استقلال طلبی ،چپ دستی وطول عمربیشتر
  • دنیای متفاوت چپ دست ها

    روز 22 مرداد 13( آگوست) روز جهاني چپ ‌دست ‌ها ناميده مي ‌شود.از آن جایی که دیدیم چپ دست ها حتی یک روز تقو ...

    روز 22 مرداد 13( آگوست) روز جهاني چپ ‌دست ‌ها ناميده مي ‌شود.از آن جایی که دیدیم چپ دست ها حتی یک روز تقویم را به خود اختصاص داده اند تصمیم گرفتیم درباره دنیای متفاوت چپ دست ها وخصوصیاتشان  بنویسیم. چ ...

    ادامه مطلب